Stanovy SPOLKU ”OLŠINA”, „z.s.“

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1) Název spolku  je: “OLŠINA“, z.s. , (dále jen spolek).
2) Sídlem spolku  “ OLŠINA“, z.s., je Olšina 30, 382 26 Horní Planá.
3) Spolek působí na celém území ČR, zejména pak na území jihočeského kraje, nečlení se na organizační jednotky. Celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
4) Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů a právnických osob, je založen  podle zákona č. 89/2012 Sb.,  k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.
čl. II
Cíle činnosti
Cíle spolku jsou:
ochrana přírody a krajiny;
ochrana životního prostředí;
ochrana památek a kulturních hodnot;
tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
ochrana veřejného zdraví a pořádku;
čl. III
Náplň a formy činnosti
1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.
2) Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností  v oblasti ochrany životního prostředí, zejména:
praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;
kooperace s jinými spolky majícími za svůj hlavní cíl  činnost v oblasti   ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a ochrany kulturně historických a technických  památek, nebo staveb;
poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku;
účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
čl. IV
Členství ve spolku
1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba.
2) Písemnou přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas prosté většiny členů výboru.
3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká
doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena spolku;
úmrtím člena spolku, zánikem právnické osoby — člena spolku.
5) Člen má právo
účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
podílet se na naplňování cílů spolku různými formami činnosti spolku.
6) Člen má povinnost
dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku;
dbát o dobré jméno spolku;
platit členské příspěvky;
sdělit o sobě výboru údaje vedené v seznamu členů a případný nesouhlas se zveřejněním dle čl. IX, odst. 2.
7) Členové včetně výboru vykonávají práci pro spolek  bez nároku na odměnu.
8) Členská schůze rozhodne, budou-li se vybírat členské příspěvky a zápisné.
čl. V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
- členská schůze
- výbor a předseda spolku
čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
2) Členskou schůzi svolává předseda spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, může předseda spolku svolat náhradní zasedání členské schůze. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
3) Členskou schůzi svolá předseda spolku také, požádá-li o to alespoň 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Považuje-li předseda spolku za vhodné nebo účelné jednat o daném návrhu mimo zasedání členské schůze spolku, může členům navrhnout přijetí rozhodnutí členské schůze také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě) včetně emailové korespondence. V takovém případě zašle statutární orgán na emailové adresy členů spolku návrh usnesení. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí nebo stejná listina doručená statutárnímu orgánu poštou, prostřednictvím datové schránky nebo odesláno z vlastní emailové adresy člena spolku, na kterou mu byl dříve zaslán návrh. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů spolku. Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Pokud se ve stanovené lhůtě některý z členů nevyjádří, je považován za nepřítomného člena. Statutární orgán vždy vyvolá hlasování per rollam k návrhům usnesení, které byly na programu náhradní členské schůze, která nebyla usnášeníschopná ve lhůtách, které zákon stanoví pro svolání zasedání náhradní členské schůze.
5) Členská schůze
schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí  těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku;
volí nejméně tříčlenný  výbor spolku a z něj předsedu;
rozhoduje o vyloučení člena;
určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;
čl. VII
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku
1) Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou tři roky. Předseda spolku je vždy zároveň členem výboru a řídí činnost výboru spolku. Výbor svolává předseda dle aktuální potřeby.
2) Výbor spolku řídí  spolek v  období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná všem členům spolku.
Výbor spolku zejména:
řídí činnost spolku a hospodaření spolku v souladu se stanovami a  směrnicemi spolku;
zajišťuje plnění cílů spolku a jednotlivých konkrétních akcí;
projedná na nejbližší schůzi věc, požádá-li o to člen spolku;
informuje členy o činnosti výboru;
navrhuje případné změny stanov;
navrhuje cíle další činnosti;
rozhoduje o přijetí nového člena;
vede seznam členů a zajišťuje jeho zveřejnění na webových stránkách spolku: www.olsina-os.cz
zajišťuje zápis nebo výmaz v seznamu členů v přiměřené lhůtě po rozhodnutí o přijetí nebo zániku členství;
3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají předsedou písemně  pověření členové výboru nebo další členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně.
čl. VIII
Hospodaření spolku
1) Příjmy spolku tvoří případné příspěvky jeho členů a dary.
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny především na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 2, v souladu s formami činnosti spolku uvedenými v čl.3 těchto stanov.
3) Hospodaření spolku řídí výbor spolku a informuje o něm své členy.
4) Veškerý majetek spolku je vlastnictvím všech členů spolku.
5) Členové spolku nakládají s majetkem účelně a hospodárně a využívají jej v  souladu s cíli spolku.
čl. IX
Seznam členů spolku
1) Seznam členů spolku obsahuje pouze: Jméno, Příjmení, Adresu bydliště, Datum vzniku členství, Emailovou adresu.
2) Na webových stránkách spolku se zveřejňuje pouze: Jméno, Příjmení, Bydliště, Datum vzniku členství.
čl. X
Okolnosti zániku spolku
Při zániku organizace jmenuje členská schůze likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. V případě likvidačního přebytku rozhodne členská schůze o jeho vynaložení.
čl. XI
Změna stanov
1) Stanovy spolku lze doplňovat a měnit pouze usnesením členské schůze.
2) Návrhy a změny nebo doplnění stanov se vyžadují písemnou formou a musí být zaslány předsedovi výboru a předány 7 dní před zahájením zasedání členské schůze.
3) Po změně nebo doplnění stanov předseda spolku do 15ti kalendářních dnů ode dne schválení dodatku požádá o registraci změny u příslušného rejstříkového soudu
Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí ze dne 23.9.2017, jejíž konání bylo potvrzeno zápisem ze dne 23.9.2017. Znění těchto stanov je platné od
10. 10. 2017


Komentáře nejsou povoleny.